• contacto
  • youtube

SHITO RYU: Katas Superiores


Escuela Shito Ryu: TOMARI TE

CHIBANA NO KUSANKU

Creador


Chibana Chosin

Significado


CHIBANA NO KUSANKU

Kusanku de Chibana


El kata "Kusanku" tiene muchas variedades.

Todas las versiones ("Kusanku-dai", "Kusanku-sho" y "Shiho Kusanku") provienen de la interpretación de "Itosu Kusanku".
"Itosu Kusanku" fue enseñado a Gichin Funakoshi (quien le cambió el nombre, llamándolo "Kanku") Kenwa Mabuni y Chosin Chibana ("Chibana no Kunsaku").

Vídeos