• contacto
  • youtube

MAESTROS DE KARATE


GENEALOGÍA DEL KARATE


CRONOLOGÍA DEL KARATE

1621 - 1689 Wang Ji shurite
1630 -  .....? Wong Chun-Yho Chino - shurite
1647 - 1721 Higa Matsu BOJUTSU
1668 - 1758 Chatan Yara Okinawense - shurite
1683 - 1760 Takahara Pechin shurite
1720 - 1790 Kusanku shurite
1733 - 1815 SAKUGARA KANGA TODE
1750 - 1826 Kogusuku Uekata KOJO RYU
1780 - 1860 Kogusuku Pechin nahate
1790 - 1890 MATSU HIGA Bushido
¿1793-1894? Waishinzan  
1800 - 1850 Chinto shurite
1800 - 1850 Sokyu Karyu Okinawense - tomarite
1804 - 1864 Teruya Kishin Okinawense - tomarite
1809 - 1899 SOKON MATSUMURA SHORIN RYU
1814 - 1884 Tawada Shinboku shurite
1814 - 1896 Bushi Takemura  
1816 - 1906 Kogusuku Syo  
1820 - 1897 Nakaima Norisato  
1827 - 1905 Oyadomari Kokan Okinawense - tomarite
1827 - 1906 Asato Anko shurite
1829 - 1898 Matsumora Kosaku tomarite
1830 - 1915 ANKO ITOSU Abuelo del karate
1832 - 1891 Kogusuku Isei nahate
1835 - 1905 Yamada Giei tomarite
1837 - 1917 Kogusuku Taitei nahate
1838 - 1904 Maeri Ranho nahate
1839 - 1910 Kyan Chofu shurite
1840 - 1918 Arakaki Seisho nahate
1841 - 1926 Kanakushiku Ufuchiku  
1849 - 1925 Kogusuku Kaho nahate
1852 - 1930 Ryu Ryu Ko nahate
1853 - 1916 KANRYO HIGAONNA Creador Nahate
1857 - 1928 Motobu Choyu shurite
1857 - 1953 Nakaima Kenchu nahate
1859 - 1920 Kuwae Ryosei  
1860 - 1930 Matsumura Nabe shurite
1862 - 1945 Soko Kishimoto  
1866 - 1937 Yabu Kentsu shurite
1868 - 1957 CHIJIN FUNAKOSHI SHOTOKAN
1869 - 1945 Hanashiro Chomo shurite
1870 - 1933 Yokiyoshi Tatsusaburo  
1870 - 1942 Kuba Koho Okinawense - tomarite
1870 - 1944 Motobu Choki Motobu Kempo - Karate Jutsu
1870 - 1945 Kyan Chotoku SHOBAYASHI RYU
1873 - 1928 Iha Kotatsu tomarite
1873 - 1941 Kogusuku Saikyo nahate
1874 - 1926 Shu Shi Wa Chino - Pangainoon
1877 - 1948 KABUN UECHI UECHI RYU
1877 - 1953 CHOJUN MIYAGI GOJU RYU
1882 - 1945 Yabiku Moden  
1883 - 1980
  • Kina Shosei
 
1883 - 1945 Kogusuku Shuren  
1885 - 1969 Chibana Choshin KOBAYASHI RYU
1886 - 1940 Go Kenki  
1886 - 1945 Tokuda Anbun shurite
1887 - 1968 Kyoda Juhatsu nahate
1887 - 1935 Oshiro Chodo  
1888 - 1966 Toyama Kanken SHUDOKAN
1889 - 1952 KENWA MABUNI SHITO RYU
1889 - 1982 Soken Hohan HAKUCHO RYU
1890 - 1954 Gusukuma Koki nahate- shurite
1890 - 1967 Nakamoto Kosei tomarite
1890 - 1954 Shinpan Shiroma SHIROMA SHITO RYU
1892 - 1992 HIRONORI OTSUKA WADO RYU
1893 - 1983 Konishi Yasuhiro SHINDO SHIZEN RYU
1894 - 1969 Nakamura Shigeru OKINAWA KEMPO KARATE
1897 - 1970 Taira Shinken  
1898 - 1966 Higa Seko nahate
1898 - 1984 Chitose Tsuyoshi CHITO RYU
1899 - 1927 Aragaki Ankichi  
1903 - 2004 Uehara Seikichi  
1904 - 1976 Obata Isao  
1906 - 1945 Gigo Funakoshi  
1907 - 1997 Nagamine Shoshin MATSUBAYASHI RYU
1908 - 1975 Shimabuku Tatsuo ISSHIN RYU
1909 - 1979 Maeshiro Chotoku  
1909 - 1995 Kogusuku Kafu nahate
1911 - 1989 Nakaima Kenko  RYUEI RYU
1912 - 1981 SHIGERU EGAMI SHOTOKAI
1912 - 2003 Yagi Maeitoku  
1913 - 1987 Nakayama Masatoshi  
1915 - 2011 Anko Sadoyama Koryu karate - shurite
1918 - 2015 Mabuni Kenei  
1920 - 2016 Nakazato Shuguro  
1921 - 1997 Matayoshi Shinpo  
1922 - 1999 Miyazato Eiichi  
1922 - 2003 Tomasaburu Okano  
1921 - 1998 Tawada Shinboku  
1922 - 2000 GEKA YUNG RENBUKAI
1922 - 2010 Nakazato Joen SHORINJI RYU
1923 - 1994 MATSUTATSU OYAMA KYOKUSINKAI
1924 - 1993 Iwata Manzo  
1925 - 2017 Shimabuku Eizo SHORIN RYU (SHAOLIN RYU)
1925 - Motobu Chosei tomarite
1925 - 2001 SEIKEN SUKUMINE GENSEI RYU
1927 - 2005 Mabuni Kenzo  
1929 - 2004 Taiji Kase  
1930 - Ohshima Tsutomu  
1931 - 2019 Kanawaza Hirokazu  
1931 - 2020 Okazaki Teruyuki  
1935 - 2006 Asai Tetsuhiko  
1943 - 2008 Hidetaka Nishiyama